Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jamy Danen fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

 • offerte; alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst; de overeenkomst tussen fotograaf en opdrachtgever
 • Opdracht; de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden
 • Fotograaf; Jamy Danen fotografie, KvK 71598391, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever; de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren; beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
 • Schriftelijk; elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvang van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukking en schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbod

 • Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onverziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding van de opdracht

 • De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.
 • Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk werkt, dat fotograaf werk verricht in kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 3 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type of goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Uitvoering van de opdracht

 • Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 • De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig is maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van stortende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel in overleg met de fotograaf.
 • De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Ontwerp

 • Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen
 • Het eerste ontwerp van een fotoboek zal binnen 6 a 8 weken digitaal voorgelegd worden.
 • Opdrachtgever krijgt maximaal drie maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 • Uiterlijk drie weken na gevraagde wijzigingen legt de fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de opdrachtgever.
 • De fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. Indien de klant er voor kiest het ontwerp niet te willen inzien alvorens bestellen dan is dit de risico van de klant.
 • Wanneer de ontwerp fase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Levering

 • De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee weken nadat ze door de opdrachtgever besteld zijn via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd/verzonden.
 • RAW-bestanden worden niet geleverd 

Vergoeding

 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 • Indien niet van een gebruikelijk vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke vergoeding aan het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 • De uiteindelijk vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 • Alle door de fotograaf genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

 • De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het opgestalde factuurbedrag een standaard vergoeding van €75,- verschuldigd evenals de standaard wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf voor een nieuwe datum zorgen.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitende ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijke is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wens te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgesteld aan de fotograaf.
 • Klachten na 8 weken worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht

 • Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.
 • De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluiten, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 • De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
 • De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 • De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.\
 • De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 • Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

 • De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheid

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 • De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.